niedziela, 17 maja 2020

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Z ODMĘTÓW SZUFLADY"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Z ODMĘTÓW SZUFLADY"Konkurs fotograficzny miesiąca (zwany dalej konkursem) realizowany jest przez Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” przy współudziale Muzeum Ceramiki w formie FULL OPEN. Cykl konkursowy zamyka się w okresie trwania jednego miesiąca (od ogłoszenia do rozstrzygnięcia).
Każdy uczestnik może w określonym przez organizatora terminie wysłać na konkurs 2 (dwa) zdjęcia.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i podlega następującemu regulaminowi:
 1. Warunki które należy spełnić:
  1. Zdjęcia należy wysyłać tylko i wyłącznie na adres głównego organizatora SF „Camera” sf.camera14@google.com,
  2. Do załącznika maila załączyć max 2 zdjęcia, jako nazwę pliku podać tytuł zdjęcia.
 2. W temacie wiadomości e-mail należy podać w kolejności:
  1. Kategorie w której się startuje ( LAUREAT* / AMATOR** ),
  2. Po dwukropku - temat konkursu,
 3. W tekście wiadomości należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. tytuły zdjęć,
  3. e-mail kontaktowy.
 4. Zdjęcie wysłane na konkurs należy przygotować:
  1. w formacie: JPG; 1200 pikseli dłuższy bok; rozdzielczość 72 dpi,
  2. zdjęcia nie mogą zawierać znaków wodnych,
  3. załączone zdjęcia w postaci plików muszą być opatrzone tytułem nadanym przez autora, przy braku tematu imieniem i nazwiskiem.
Podanie powyższych danych (pkt. 2; 3; 4) konieczne jest do przeprowadzenia weryfikacji uprawnień do głosowania w grupach.
Wraz z przystąpieniem do konkursu autor zdjęć deklaruje, że przysługują mu prawa autorskie do każdego zdjęcia, niezależnie od roszczeń i praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego zdjęć przez SF „Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, na wystawach, w prezentacjach, materiałach informacyjnych i promujących niniejszy konkurs.

Praca zgłoszona do konkursu powinna spełniać warunki:
 • nie może być antyreklamą (w tym produktów) ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
 • nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
 • nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
 • nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku;
 • nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego.
Zdjęcia oceniane będą w trzech etapach:
 • przez niezależne jury powołane przez organizatorów,
 • przez autorów zdjęć,
 • przez internautów.
Jury oceniać będzie zdjęcia w formie elektronicznej (przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej) w skali punktowej od 0 do 10. Nagrodzony zostanie autor, którego zdjęcie uzyska największą ilość punktów i ich ocena jest niezależna od głosowania internetowego.
Uczestnicy konkursu, oceniać będą zdjęcia zamieszczone na stronie SF „Camera” w skali punktowej od 0 do 5.
Internauci oceniać będą zdjęcia zamieszczone na stronie SF „Camera” w skali punktowej od 0 do 5 w każdej kategorii.
Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularzy, które zostaną rozesłane do uczestników konkursu po zakończeniu naboru zdjęć.
Zdjęcie, które otrzyma największą liczbę punktów (głosami jury i uczestników konkursu) w obrębie danej kategorii wygrywa. Jury może podjąć decyzję arbitralnie, niezależnie od decyzji głosujących internetowo.
Każdy z uczestników będzie miał prawo do umotywowania swojej oceny. Adres e-mail będzie weryfikował uprawnienia do głosowania i musi być podany w formularzu. Zdjęcia na które głosujemy jak i wyniki prezentowane będą na stronie SF „Camera” oraz na stronie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
Wszystkie niejasności, spory, rozstrzygane będą przez zarząd SF „Camera” i przedstawicieli Muzeum Ceramiki na podstawie n/n. regulaminu.
Organizatorzy nie prowadzą konkursu w celach komercyjnych. Organizatorzy konkursu nie nabywają żadnych praw co do zdjęć i nie są reprezentantami autorów zdjęć. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.

* LAUREAT osoba, która zdobyła wcześniej za wysłane na konkurs “Z odmętów szuflady” zdjęcie nagrodę lub wyróżnienie w jakimkolwiek konkursie fotograficznym lub osoba, której zdjęcie było prezentowane na wystawie.
** AMATOR miłośnik fotografowania, a w tym przypadku osoba zgłaszająca do konkursu “Z odmętów szuflady” zdjęcie do taj pory nienagrodzone.

Terminy etapów konkursu "Z ODMĘTÓW SZUFLADY"
 • ogłoszenie konkursu 5.05.2020 / 15:00
 • nadsyłanie zdjęć do 15.05.2020 / 24:00
 • ocena prac (głosowanie) do 25.05.2020 / 24:00
 • ogłoszenie wyników 29.05.2020 / 15:00
 • /