poniedziałek, 30 marca 2020

Regulamin Konkursu Miesiąca KWIECIEŃ'20

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIESIĄCA
"WE WNĘTRZU"

Konkurs fotograficzny miesiąca (zwany dalej konkursem) realizowany jest przez Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” przy współudziale Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i jest skierowany do mieszkańców Bolesławca i okolic. Konkurs w każdym miesiącu będzie się odbywał pod innym tytułem. Cykl konkursowy zamykać się będzie w okresie trwania jednego miesiąca (od ogłoszenia do rozstrzygnięcia). Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i podlega następującemu regulaminowi.
 1. Każdy uczestnik może w określonym przez organizatora terminie wysłać na konkurs 2 (dwa) zdjęcia.
 2. Zdjęcia należy wysyłać tylko i wyłącznie na adres głównego organizatora - SF „Camera” - sf.camera14@gmail.com. W temacie wiadomości e-mail należy podać: Konkurs + temat konkursu. W tekście wiadomości należy podać następujące dane: imię i nazwisko, e-mail oraz tytuły zdjęć.
 3. Zdjęcie wysyłane na konkurs należy przygotować w formacie: JPG; 1200 pikseli dłuższy bok; rozdzielczość 72 dpi, zdjęcia nie mogą zawierać znaków wodnych.
 4. Wraz z przystąpieniem do konkursu autor zdjęć deklaruje, że przysługują mu prawa autorskie do każdego zdjęcia, niezależnie od roszczeń i praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego zdjęć przez SF „Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, na wystawach, w prezentacjach, materiałach informacyjnych i promujących niniejszy konkurs.
 5. Praca zgłoszona do konkursu powinna spełniać następujące warunki:
  1. nie może być antyreklamą (w tym produktów) ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
  2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające
  3. wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
  4. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
  5. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku;
  6. nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego.
 6. Zdjęcia oceniane będą przez niezależne jury powołane przez organizatorów konkursu, a także poddane będą głosowaniu internetowemu.
 7. Jury oceniać będzie zdjęcia w formie elektronicznej (przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej) w skali punktowej od 1 do 10. Uczestnicy konkursu oceniać będą zdjęcia opublikowane w postaci prezentacji zdjęć, zamieszczonej na stronie SF „Camera” w skali punktowej od 0 do 5 (im więcej punktów, tym wyżej ocenione zostało zdjęcie). Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularzy, które zostaną rozesłane do uczestników konkursu po zakończeniu naboru. Zdjęcie, które otrzyma największą liczbę punktów (suma punktów przyznanych przez jury i uczestników konkursu) wygrywa konkurs. Każdy z uczestników będzie miał prawo do umotywowania swojej oceny. Adres e-mail będzie weryfikował uprawnienia do głosowania i musi być podany w formularzu.
 8. Zdjęcia na które głosujemy jak i wyniki prezentowane będą na stronie SF „Camera” oraz na stronie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich konkursów organizowanych przez SF „Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu aż do odwołania. Terminy poszczególnych etapów konkursu, temat, nagrody, ogłaszane będą w chwili ogłoszenia konkursu.
 9. Wszystkie niejasności, spory, rozstrzygane będą przez zarząd SF „Camera” na podstawie n/n. regulaminu.
 10. Organizatorzy nie prowadzą konkursu w celach komercyjnych.
 11. Organizatorzy konkursu nie nabywają żadnych praw co do zdjęć i nie są reprezentantami autorów zdjęć.
 12. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone!
 13. Terminy konkursu „We wnętrzu”:
   • nadsyłanie zdjęć do 15.04.2020
   • ocena prac do 25.04.2020
   • ogłoszenie wyników 29.04.2020